Ασφαλιστικές εταιρείες - Νομικό πλαίσιο

Ασφαλιστικές εταιρείες - Νομικό πλαίσιο

Η πρώτη προσπάθεια να θεσπιστεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της λειτουργίας των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909 με τον νόμο ΓΥΣΓ/22.12.1909. Λίγο αργότερα, με τον νόμο ΓΧΜΣΤ/1.3.1910, επετράπη και η λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 1917, με τον Ν. 1023/1917 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως", θεσπίστηκαν οι πρώτοι κανόνες και αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Από το 1926, αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς ήταν το Υπουργείο Εμπορίου και, μέχρι το 1976, ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από τη Διεύθυνση Πίστεως και Ασφαλίσεως. Το 1976 δημιουργήθηκε χωριστή υπηρεσιακή μονάδα, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, η οποία μέχρι σήμερα υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46511/Β.2147, ως αυτοτελής εποπτική αρχή.

Με το Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) καταργήθηκε η ΕΠΕΙΑ από 1.12.2010 και οι αρμοδιότητές της ανατέθηκαν, από την ίδια ημερομηνία, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που διέπει τη λειτουργία και την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

Τι είδους ασφαλιστικοί οργανισμοί υπάρχουν στην ελληνική αγορά;

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιούνται:

• Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα,
• Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ),
• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), και
• Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα 

Για την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης ή/και αντασφάλισης σε ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα απαιτείται άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η επιχείρηση θελήσει να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτος-μέλος, με καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4364/2016, η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Κατά παρέκκλιση αυτού και με την προϋπόθεση ότι κάθε δραστηριότητα τελεί υπό χωριστή διαχείριση:

α) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για να ασκήσουν δραστηριότητες ασφάλισης ζωής δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια και για δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών για τους κινδύνους που εμπίπτουν μόνο στους κλάδους 1 «Ατυχήματα» και 2 «Ασθένειες» (άρθρο 4, παρ. 1, του ν. ν. 4364/2016), και

β) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας αποκλειστικά για τους κινδύνους που εμπίπτουν στους κλάδους 1 «Ατυχήματα» και 2 «Ασθένειες» (άρθρο 4, παρ. 1, του ν. ν. 4364/2016) δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια και για δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που κατά την 1η Ιανουαρίου 1981 ασκούσαν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών και εμπίπτουν στον ν. 4364/2016 δικαιούται να συνεχίσουν να τις ασκούν ταυτοχρόνως, με τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα τελεί υπό διακριτή διαχείριση.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:
 

Για την άσκηση πρωτασφαλιστικών εργασιών, η άδεια λειτουργίας χορηγείται κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κλάδο αυτόν, καθώς και κατά ομάδα δύο ή περισσότερων κλάδων ασφάλισης, σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ν. 4364/2016.

Για άσκηση αντασφαλιστικών εργασιών, η άδεια λειτουργίας χορηγείται είτε μόνο για αντασφαλιστικές εργασίες κατά ζημιών είτε μόνο για αντασφαλιστικές εργασίες ζωής είτε ενιαία για όλα τα είδη αντασφαλιστικών εργασιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί χρηματοοικονομική εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που αυτές ασκούν μέσω υποκαταστημάτων ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή.

Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης τα ελληνικά υποκαταστήματα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ του Πρώτου Μέρους του ν. 4364/2016.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ

Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η του Πρώτου Μέρους του ν. 4364/2016.

Για τη χρηματοοικονομική εποπτεία των ελληνικών υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων αυτών, αρμόδιες είναι οι οικείες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής.

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιείται πλήθος αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών, με έμφαση στην ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία). Εξ αυτών, μόνο τέσσερις υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι υπόλοιποι, υπάγονται σε συγκεκριμένες μόνο διατάξεις λόγω μεγέθους, είδους και τρόπου δραστηριότητας.

 

Στην ιστοσελίδα "Επιχειρήσεις Ιδιωτικής ασφάλισης" της Τράπεζας της Ελλάδας μπορείτε να δείτε ποιες ασφαλιστικές εταιρείες ειναι "σε ισχύ" ανά κατηγορία.

Παρακάτω παραθέτουμε τη λίστα των εν ενεργεία το 2016 όλων των ασφαλιστικών εταιρείων του κλάδου "Χερσαία οχήματα" με έδρα την Ελλάδα. Πρόκειται για συνολικά 266 εταιρείες.

Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης Είδος Ασφαλιστικής Επιχείρησης Κατηγορία Ασφάλισης Χώρα Αδειοδότησης Χώρα Υποκαταστήματος URL
"ΟΡΙΖΩΝ" Α.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.orizonins.gr
AACHENER UND MUNCHNER V.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ACE European Group Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γαλλία  
ACE European Group Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Ισπανία  
ACE European Group Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Ιταλία  
ACE European Group Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γερμανία  
ACE European Group Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
ADRIATIC ZAVAROVALNA DRUZBA DD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Σλοβενία    
AGA International Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
AGA International Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ολλανδία  
AIG BULGARIA ZDP EAD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
AIG EUROPE LIMITED Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία   www.AIG.com
Aigaion Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     www.aigaion.gr
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE L Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
AKZO NOBEL ASSURANTIE N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
ALBINGIA V-A Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ισπανία    
ALLIANZ ELEMENTAR VERZICHERUNGS-AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Αυστρία    
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Δανία  
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Βέλγιο  
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ισπανία  
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Σουηδία  
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ολλανδία  
Allianz Global & Corporate Specialty SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ιταλία  
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
ALLIANZ GLOBUS MAT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ALLIANZ HUNGARIA BIZTOSITO RT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ουγγαρία    
ALLIANZ POJISTOVNA A.S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Τσεχία    
ALLIANZ RISK TRANSFER N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
ALLIANZ VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.allianz.com.gr
ALPHA INSURANCE A/S Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
ALPHA INSURANCE A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
ALTE LEIPZIGER Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
Amlin Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γαλλία  
Amlin Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
Amlin Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Ολλανδία  
Amlin Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Βέλγιο  
Amlin Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γερμανία  
AMTRUST EUROPE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία   http://www.igi.co.uk
ARBOR PROPERTY & CASUALTY IRELAND LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ARISA ASSURANCES S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο    
ASPEN INSURANCE UK LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ASSICURAZIONI GENERALI SPA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιταλία Πορτογαλία  
ASSICURAZIONI GENERALI SPA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία Μεγάλη Βρετανία  
ASSOCIATION OF UNDERWRITERS KNOWN AS LLOYD`S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Μεγάλη Βρετανία    
AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX NV Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
AVIVA INSURANCE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
AVIVA ITALIA SPA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιταλία    
AXA ART INSURANCE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
AXA ASSICURAZIONI SPA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία    
AXA BELGIUM SA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βέλγιο    
AXA Biztosito Zrt. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ουγγαρία    
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Γερμανία  
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Μεγάλη Βρετανία  
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Αυστρία  
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ισπανία  
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ιταλία  
AXA VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.axa.gr
AXIS Specialty Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
Baloise Belgium NV Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βέλγιο    
BRAMPTON INSURANCE COMPANY LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
CAR CARE PLAN INSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
CATLIN INSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
CBL Insurance Europe Ltd Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
CESKA POJISTOVNA AS Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Τσεχία    
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Βουλγαρία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Πορτογαλία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Γερμανία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ισπανία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Φινλανδία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ιταλία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Νορβηγία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Πολωνία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Τσεχία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Αυστρία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Δανία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Λουξεμβούργο  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ολλανδία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Βέλγιο  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Σλοβακία  
CHARTIS EUROPE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Σουηδία  
Chubb Insurance Company Of Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γερμανία  
Chubb Insurance Company Of Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
Chubb Insurance Company Of Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Αυστρία  
Chubb Insurance Company Of Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Σουηδία  
Chubb Insurance Company Of Europe SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Δανία  
CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βέλγιο    
CIGNA INSURANCE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία   http://www.cnaeurope.com
CODAN FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
CODAN FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία Νορβηγία  
CODAN FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία Φινλανδία  
CODAN FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία Σουηδία  
CODAN FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία Εσθονία  
COLONNADE INSURANCE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο Ουγγαρία  
COLONNADE INSURANCE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο Σλοβακία  
COLONNADE INSURANCE S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο Τσεχία  
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία    
COVEA FLEET Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
Croatia Osiguranje d.d Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Κροατία   http://www.crosig.hr
CSOB Pojistovna a.s Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Τσεχία    
DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Αυστρία    
ELECTROLUX FORSAKRINGSAKTIEBOLAG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Σουηδία    
Elite Insurance Company Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γιβραλτάρ    
ENDURANCE WORLDWIDE INSURANCE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ENGINEERING INSURANCE COMPANY LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
Enterprise Insurance Company Plc Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γιβραλτάρ    
EQUITAS INSURANCE LIMITED (formely known as SPEYFORD LIMITED) Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
Ergo Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Εσθονία    
Ergo Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Εσθονία Λετονία  
Ergo Insurance SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Εσθονία Λιθουανία  
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.ergohellas.gr/
EURO INSURANCES LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
EUROINS INSURANCE PLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
Eurolife ERB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.eurolife.gr
Europ Assistance Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
EUROP ASSISTANCE HOLDING Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ιρλανδία  
EUROPE ASSISTANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία Ιρλανδία  
Evolution Insurance Company Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γιβραλτάρ    
FILO DIRETTO S.P.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιταλία    
FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Μεγάλη Βρετανία    
FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED Υποκατάστημα Μικτή Μεγάλη Βρετανία    
GAN ASSURANCES Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
GEFION INSURANCE A/S C/O ALPHA CONSULTING Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
GENERAL ACCIDENT FIRE & LIFE ASSURANCE CORPORATIO Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
GENERAL LLOYD VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.generali.gr
Generali Italia s.p.a. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία    
GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczen SA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Πολωνία    
GERLING-KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
GOLDEN ARCHES INSURANCE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
GOTHAER CREDIT VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
Greenval Insurance Company Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
GROUPAMA BIZTOSITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ουγγαρία    
GROUPAMA TRANSPORT S.A Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.groupama.gr
HCC International Insurance Company plc Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
HD INSURANCE LTD(HELLAS DIRECT INSURANCE LTD) Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Κύπρος    
HDI VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Αυστρία    
HDI VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Αυστρία Τσεχία  
HDI VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Αυστρία Ουγγαρία  
HDI VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Αυστρία Σλοβακία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ιταλία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Μεγάλη Βρετανία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ιρλανδία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Βέλγιο  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Γαλλία  
HDI Global SE. Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία   http://www.hdi-gerling.com
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ολλανδία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Νορβηγία  
HDI Global SE. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Ισπανία  
HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
HDI VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
HELVETIA Assurances S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
HOME AND OVERSEAS INSURANCE COMPANY LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
HSB ENGINEERING INS. LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
If P&C Insurance AS Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Εσθονία    
INDUSTRIA FORSAKRINGSAKTIEBOLAG( INDUSTRIA INSURANCE Co Ltd) Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Σουηδία    
INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
Inter Partner Assistance Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βέλγιο    
INTERAMERICAN BULGARIA "ZEAD" Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.interasco.gr
International General Insurance Company (UK) Ltd Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
International Insurance Company of Hannover SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Μεγάλη Βρετανία  
International Insurance Company of Hannover SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
International Insurance Company of Hannover SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία Σουηδία  
INTERNATIONAL INSURANCE SERVICE LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.inlife.gr
Komercni pojistnova, a.s. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Τσεχία    
Kooperativa pojist'ovna as Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Τσεχία    
KRAVAG - LOGISTIC Versicherungs-AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
LE FOYER ASSURANCES SA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο    
LIETUVOS DRAUDIMAS AB Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λιθουανία    
MANNHEIMER VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
Mapfre Asistencia, Compania International De Seguros Y Reaseguros S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ισπανία Γαλλία  
Mapfre Asistencia, Compania International De Seguros Y Reaseguros S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ισπανία Μεγάλη Βρετανία  
Mapfre Asistencia, Compania International De Seguros Y Reaseguros S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ισπανία Σουηδία  
Mapfre Asistencia, Compania International De Seguros Y Reaseguros S.A. Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Ισπανία   http://www.mapfre.com/asistencia
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
MMA IARD SA Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
National General Insurance Luxembourg S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λουξεμβούργο    
Nationale - Nederlanden Internationale Schadeverzekering SE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
NATIONALE- NEDER- LANDEN SCHADEVER- ZEKERING MAAT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ολλανδία    
NAVIGA-MAURETUS N.V. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βέλγιο    
NOVAE INSURANCE COMPANY LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.neosposeidon.gr
PETRUS INSURANCE COMPANY LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED Υποκατάστημα Ασφαλίσεις ζημιών Κύπρος   http://www.primeins.gr
Principle Forsakrings AB Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Σουηδία    
Provinzial Rheinland Versicherung AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία   http://www.QBE.com
QIC Europe Ltd Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μάλτα    
QUDOS INSURANCE A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
R & Q Insurance (Malta) Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μάλτα    
River Thames Insurance Company Ltd Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
RiverStone Insurance Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE (GLOBAL) LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
ROYAL AND SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Ιταλία  
ROYAL AND SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Βέλγιο  
ROYAL AND SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γερμανία  
ROYAL AND SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Γαλλία  
ROYAL AND SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία Ολλανδία  
ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS LTD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
S.C. ABC Asigurari- Reasigurari S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ρουμανία    
S.C.ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ρουμανία    
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesells Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (ITALY) Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία    
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ρουμανία    
SOCIETE D ASSURANCES GENERALES APPLIQUEES (SAGA) Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
STARR EXCESS EUROPE LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
Starr International (Europe) Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
StarStone Insurance Europe AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λιχτενστάιν    
Swiss Reinsurance Company UK Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ALLIANZ POLSKA S.A Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Πολωνία    
Travelers Casualty and Surety Company of Europe Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
Travelers Insurance Company Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
TRIGLAV OSIGURANJE dd Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Κροατία    
TRYG FORSIKRING A/S Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Δανία    
UAB DK "PZU LIETUVA" Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λιθουανία    
UADB "Compensa Vienna Insurance Group" Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λιθουανία    
UAP INCENDIE-ACCIDENTS Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γαλλία    
UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιταλία    
UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Ιταλία    
UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Αυστρία    
UNIQA VERSICHERUNG AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Λιχτενστάιν    
USAA LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Μεγάλη Βρετανία    
VHV Allgemeine Versicherung AG Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
Westfalische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
White Horse Insurance Ireland Limited Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Αυστρία    
WURTEMBERGISCHE UND BADISCHE V-A Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Γερμανία    
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Σλοβενία    
ZPAD ARMEEC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
ZPAD BULSTRAD Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Βουλγαρία    
ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία Δανία  
ZURICH INSURANCE PLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία    
ZURICH INSURANCE PLC Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιρλανδία Ισπανία  
ZURICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Μικτή Αυστρία    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.ateinsurance.gr
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, H ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.ethniki-asfalistiki.gr
Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων Ασφάλειαι Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.siderisins.gr/
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.atlantiki.gr
ΑΧΑ GLOBAL RISKS Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλίσεις ζημιών Ιταλία    
Γενική Πανελλαδική Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.genikipanelladiki.gr/
ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.dynamis.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.minetta.gr/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     www.europaikipisti.gr
ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.europe-aega.gr
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.interamerican.gr
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.interamerican.gr
Ιντερλάιφ (Interlife) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.interlife.gr/
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.intersalonika.gr
Πέρσοναλ Ινσούρανς Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.personal-insurance.gr
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Μικτή     http://www.syneteristiki.gr
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ασφαλίσεις ζημιών     http://www.ydrogios.gr

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου