Τι είναι η ασφάλιση και τι είναι ακριβώς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Πλήρης οδηγός για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας

«Ασφάλιση  είναι  η  συγκέντρωση  τυχαίων και  απρόβλεπτων κινδύνων με  την μεταφορά  τους  σε  ασφαλιστές,  που  συμφωνούν,  έναντι  ασφαλίστρου, να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τις τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται με τον κίνδυνο»

Ουσιαστικά  η ασφάλιση είναι  η  προστασία απέναντι  στους  κινδύνους  και  στα αβέβαια  ζημιογόνα  αποτελέσματα  που  αυτοί  μπορούν  να  επιφέρουν  είτε  σε πρόσωπα είτε με την μορφή ζημιών σε πράγματα. Έτσι λοιπόν προκείμενου να αποκατασταθούν  οι  ζημιές  στην  περίπτωση  που  επέλθει  ο  κίνδυνος  και  να επανέλθουν  τα  πράγματα  στην  προγενέστερη  κατάσταση  τους  οι  άνθρωποι συνάπτουν μια συμφωνία, την ασφάλιση,  η οποία εκφράζεται με την μορφή μιας «σύμβασης» μεταξύ:

α)  του  προσώπου  που  επιδιώκει  την  ασφάλιση  (δηλαδή  την  προστασία  από τους κινδύνους) και ονομάζεται «Ασφαλιζόμενος»

β)  του  φορέα  που  του  παρέχει  αυτή  την  ασφάλεια  και  είναι  η  εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία.

Η  παραπάνω  σύμβαση  μεταξύ  αυτών των δύο  προσώπων αποτυπώνεται  στο ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  όλοι  οι  όροι  και  οι παροχές της παραπάνω συμφωνίας.

 

Πηγές άρθρου
  • Α. Βασιλοπούλου & Ε. Χριστοθανοπούλου (2013): Ασφάλιση αυτοκινήτου: θεσμικό πλαίσιο, ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και προτεινόμενες αλλαγές. 
  • Μιλτιάδης Νεκτάριος «Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση» σελ. 48

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου